Zdravotní vojenské vybavení pro Mezinárodní legii obrany Ukrajiny

Publikoval(a) administrator dne

Cílem sbírky je získat finanční prostředky na kvalitní vojenské zdravotní vybavení pro Mezinárodní legii obrany Ukrajiny.

Pro příslušníky jednotky, která se aktivně zapojuje do bojů proti ruské agresi, znamená kvalitní vybavení mediků vyšší pravděpodobnost přežití zranění i vyšší šanci uzdravení se bez trvalých následků.

Sbírku spoluorganizuje Zdravotní zajištění z. s. a bývalý učitel fyziky a matematiky Milan Švrčina, který v současnosti pracuje v logistice Mezinárodní legie přímo na Ukrajině. Více informací o průběhu této sbírky a o předchozí sbírce k nalezení na FB: Učitel na Ukrajině.

Cílová částka sbírky 750 000 Kč tvoří přibližně polovinu ceny vybavení, které medici prvního praporu legie v současnosti poptávají.

The aim of the collection is to raise funds for quality military medical equipment for the medics of the International Legion of Defence of Ukraine.

For the members of the unit, which is actively involved in the fight against Russian aggression, high-quality medical equipment means a higher probability of surviving an injury and a higher chance of recovery without permanent consequences.

The collection is co-organized by Zdravotnízajištění z. s. and a former physics and mathematics teacher Milan Švrčina, who currently works in the logistics of the International Legion directly in Ukraine. For more information about this project, up to date information and news, how the humanitarian aid from previous collections already helps on the front, see the link on FB – Teacher in Ukraine.

Komu pomůžeme?

Mezinárodní legie je elitní součást ukrajinské armády podílející se na obraně Ukrajiny proti ruské agresi. Jejími členy jsou z většiny obyčejní lidé z celého světa, včetně Čechů, které spojuje předchozí vojenská zkušenost a zájem chránit humanitní hodnoty s nasazením vlastního života. Její příslušníci ve spolupráci s Ozbrojenými silami Ukrajiny každodenně přijímají riziko v bojích na frontové linii a nesou i jeho následky.

Nejčastějšími příčinami úmrtí vojáků, které lze odvrátit jsou podle dlouhodobých armádních statistik 1. vykrvácení, 2. obstrukce dýchacích cest, 3. tenzní pneumotorax. 

Mezi vybavením, na které sháníme peníze je proto např.:

The International Legion is an elite part of the Ukrainian army that carries the burden of war against unprovoked Russian invasion. It’s members are from all over the world – Japanese and Finn next to Taiwan, Australian, Brit, Pole, Czech or German. Every color, creed and religion fighting alongside. Ordinary people that are united by previous military experience and an enemy that despises basic human values and wilfully kills innocent civilians of an independent nation. Soldiers of the International legion, in cooperation with the Armed Forces of Ukraine, accept the risk of fighting on the front line every day and also bear its consequences.

According to long-term army statistics, the most common causes of death of soldiers that can be avoided are 1. massive hemorrhage, 2. airway obstruction, 3. tension pneumothorax.

Therefore, among the equipment for which we raise money, are:

1. Tourniquet Sam Junctional (na obrázku níže), který umožňuje zastavovat tepené krvácení i v místech (zejména třísla), kde nelze použít běžná škrtidla. V podmínkách zimních bojů jsou rovněž nepostradatelné sady na ohřev krve a infůzních roztoků.

1. Sam Junctional Tourniquet (pictured below), which allows you to stop arterial bleeding even in places (especially the groin) where conventional tourniquets cannot be used. In the conditions of winter fighting, sets for heating blood and infusion solutions are also indispensable.

2. Taktické sady na koniotomii – chirurgický zákrok sloužící k urgentnímu zprůchodnění dýchacích cest spočívající v proříznutí hrtanu a vložení kanyly.

2. Tactical kits for coniotomy – a surgical procedure used to urgently open the airways consisting of cutting the larynx and inserting a cannula.

3. Dekompresní jehly, které se zavádí do hrudní dutiny zraněného, v případě, že se v ní důsledku penetrujícího poranění (průstřel, zranění šrapnelem) začne hromadit vzduch v míře, která brání činnosti srdce a druhé zdravé plíce. Na fotografii nácvik vyhledání správného místa aplikace jehly.

3. Decompression needles, which are inserted into the chest cavity of the injured person, in the event that, as a result of a penetrating injury (gunshot, shrapnel injury), air begins to accumulate in it to the extent that prevents the heart and the second healthy lung from working. In the photo, an exercise in finding the right place for applying the needle.

Kromě vzduchu se v dutině hrudní může po poraněních hromadit krev, proto budou sbírkou získané finance vynaloženy na sady na hrudní drenážruční odsávačky sekretůpolní chirudgické sadysady na torakotomii.

Z imobilizačního materiálu pak potřebujeme pořídit fixační pánevní pásy (znehybnění pánve) a fixační krční límce (na obrázku níže).

In addition to air, blood can also accumulate in the chest cavity after injuries, so the funds raised will be spent on chest drainage kits, manual secretion aspirators, field surgical kits, thoracotomy kits.

From the immobilization material, we then need to purchase fixation pelvic belts (immobilization of the pelvis) and fixation neck collars (pictured below).

V neposlední řadě pak medici aktuálně poptávají obvazový materiál na popáleniny a krytí při poranění oka Eye Shield (na obrázku).

Last but not least, medics are currently in demand for bandage material for burns and eye protection Eye Shield (pictured).

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

  1. sady na ohřev krve a infuzních roztoků
  2. polní chirurgické sady
  3. taktické sady na koniotomii
  4. dekompresní jehly
  5. sady na hrudní drenáž
  6. intraosealní jehly
  7. laryngeální masky
  8. tourniquety Sam Junctional
  9. fixační imobilizační pánevní pásy
  10. další zdravotní vybavení (ruční odsávačky sekretů, svorky ItClamp, krytí očí Fox Eye Shield, sady na torakostomii, sady na polní krevní transfúze, fixační krční límce, obvazy na krytí popálenin)
Kategorie: Humanitarian

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *